Handelsbetingelser for Danastar ApS

Dette dokument beskriver følgende:

  1. Generelle salgsbetingelser
  2. Betingelser for køb af RMail
  3. Databehandleraftale

Generelle salgsbetingelser

De generelle salgsbetingelser beskrevet nedenfor, er gældende for samtlige aftaler mellem dig som køber og Danastar ApS som leverandør. Du opfordres til at læse salgsbetingelserne grundigt igennem, således at du er bekendt med de forpligtelser og rettigheder, disse vilkår indebærer for dig. Danastar handler udelukkende med CVR registrerede virksomheder og organisationer.

Danastar ApS er registreret med cvr. 21115517

Danastar ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i salgsbetingelserne. Eventuelle ændringer træder i kraft, den dag de publiceres på hjemmesiden og har ingen tilbagevirkende kraft.

1. Priser

Alle priser er eksklusive moms og eksklusive leveringsomkostninger. Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Er den på bestillingstidspunktet angivne pris tydeligvis fejlagtig, uanset årsag (menneskelig eller teknisk fejl…) vil din bestilling blive annulleret, også selv om den i første omgang blev gennemført.

2. Produktinformation

Danastar ApS og vores partnere gør vores yderste for at være så eksakte i vores produktbeskrivelse som muligt. Vi kan dog ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på vores hjemmeside er komplet eller fejlfrit. Er det bestilte produkt ikke som beskrevet på hjemmesiden kan du returnere produktet i ubrugt stand.

3. Levering

Vi leverer i hele Danmark, samt Færøerne og Grønland.Ved modtagelse bør du kontrollere at pakken ikke er beskadiget, skulle pakken være skadet eller der mangler et produkt, skal dette anføres i fragtbrevet inkl. dato og underskrift. Skulle du have modtaget en skadet eller åbnet pakke, har du mulighed for at nægte modtagelse af pakken, pakken vil derefter blive sendt tilbage til os. Accepterer du pakken, bør du først og fremmest kontrollere at varen er i god stand og at alt fungerer som det skal. Skulle du have accepteret leveringen af en skadet eller åbnet pakke, er det vigtigt at du meddeler dette til vores kundeservice indenfor 48 timer (i hverdagene) for at vi kan åbne en transportskadesag ved transportøren. Kundeservice kan kontaktes på telefon 3961 1804.

5. Obligatorisk FramaOnline

Basis- og Serviceaftale er obligatorisk for alle Frama frankerings-maskiner. Aftalen faktureres årligt kontant forud, og fornyes automatisk for 1 år ad gangen ved hovedforfald, såfremt den ikke opsiges af en af parterne, senest 90 dage før udløbet af en aftaleperiode. Ved udeblivelse af betalinger kan Danastar lukke for tilslutning af frankeringsmaskinen til PostNord. Genåbning foretages af Danastar mod gebyr. Priser er baseret på gældende arbejdslønninger og serviceomkostninger. Eventuelle ændringer i disse vil medføre tilsvarende ændringer i prisen. Basis- og Serviceaftaler kan leveres med eller uden forbrugsstoffer (farve), hvilket vil fremgå af den indgåede underskrevne aftale. Kun originale forbrugsstoffer er dækket af Danastar´s garanti. Forbrugsstoffer (farve) er angivet ved maks. Antal/print pr. år. Ønskes flere forbrugsstoffer (farve) udover det aftalte antal /print pr. år. faktureres den eller de fremsendte forbrugsstoffer (farve) separat ekskl. forsendelse og ekspedition. Kunden kontakter selv Danastar eller en af Danastar´s forhandlere med hensyn til bestilling af alle slags forbrugsstoffer. Skader opstået ved misbrug, fejlbetjening, manglende rengøring, forkert tilslutning til forkert spænding eller strømart, brand og lynnedslag samt øvrige omstændigheder, der kan sidestilles hermed omfattes ikke af nogen aftaler. Al forsendelse, kørsel og transport af maskinen er ekskl. serviceopkald indenfor 48/t til standard dagspris (indenfor radius af 25 km fra Danastar eller andet aut. værksted under Danastar). Ønskes ekspresudkald pålægges et gebyr. (alle aftaler). Ved internet med F-Link pålægges en ekstra abonnementsafgift til FramaOnline, hvis det ikke fremgår af valgte Basis- og Serviceaftale). Al support i forbindelse med internetforbindelse udføres af kunden selv. Internet hardware F Link leveres af Danastar.

6. Reklamationsfrist, returnering m.fl.

Samtlige af vores produkter er omfattet af en 1 årig reklamationsfrist, i henhold til den danske lovgivning fra faktura dato. Skulle dit produkt udvikle en defekt indenfor reklamationsfristen, har du mulighed for at sende produktet til reparation hos Danastar ApS. Du vil kunne finde vores kontaktoplysninger på hjemmesiden www.danastar.dk

Er reparationen ikke omfattet af reklamationsretten, vil Danastar ApS  fremsende et prisoverslag. Du vil blive påkrævet administrative omkostninger, hvis du ikke acceptere prisoverslaget. Vælger du at acceptere prisoverslaget, vil du efter reparation modtage faktura fra Danastar ApS.Du har 5 arbejdsdage til at godkende eller afvise det fremsendte overslag.

Ingen produkter kan blive objekt for mere end 2 succesfulde kundeafsendelser via vores forsendelses-service. I tilfælde af svigt i disse to forsendelser (afviste pakker, umulig levering …), vil produktet stå til rådighed for kunden til afhentning hos Danastar ApS i 2 uger. Efter denne periode, vil varen blive anset som afvist og Danastar ApS får retten til at disponere over det, og gå til dets ødelæggelse uden at der kan kræves nogen form for kompensation.

Ved handel med Danastar ApS har du ikke fortrydelsesret, med mindre andet er skriftligt angivet i din ordrebekræftelse. Forbrugsstoffer tages ikke retur. Ved afbrydelse af en handel efter ordren er igangsat, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Du bedes gennemlæse den medfølgende manual nøje før du anvender dit produkt. Bemærk at reklamationsretten ikke gælder, for reparation af eksterne skader, som skyldes f.eks. tab af apparatet, stød, lynnedslag eller strømsvigt. Skader, som følge af misbrug eller hærværk, skader som skyldes opsætning af dele, der ikke følger producentens anvisninger. Skader, som skyldes manglende overholdelse af producentens eller forhandlerens instruktioner, skader som følge af forkert tilslutning af eksterne enheder, tilbehør og ikke-konforme forbrugsmaterialer. Reklamationsretten dækker ikke udskiftning af Pixelhoved og PSD enhed /sikkerhedskort, strømforsyning,forbrugsmaterialer eller uhensigtsmæssig eller ikke-konform brug af produktet. Reklamationsretten gælder endvidere ikke ved fejl som skyldes reparation, udført af en reparatør, der ikke er godkendt af Danastar ApS. Opgradering og software ændringer forlangt af post myndigheder er ikke omfattet af garanti. Kunden sørger selv for at kontrollere at opgradering, software samt ændrede posttakstændringer er indlæst korrekt i maskinen.

Afmelding af frankeringsmaskiner kan opsiges med 3 måneders varsel op til hovedforfald.og medfører en omkostning til dækning af Danastar’s udgifter i forbindelse med nedtagning, udlæsning, tømning af konti, afmelding overfor Post Nord, afmelding overfor Frama, samt evt.bortskaffelse af brugt udstyr på miljøgodkendt genbrugsplads, med mindre andet er aftalt.

7. Øvrige Betingelser

Betalingsbetingelser for denne ordre er netto kontant, såfremt ikke andet fremgår af den indgåede aftale. Alle priser er ekskl. moms. Fragt og øvrige forsendelsesomkostninger er ekskl. hvis intet andet er aftalt.  Post Nord Logistics foranlediger ny kontrakt som fremsendes til direkte til bruger, ved adresseændring, afmelding, flytning, om- og genindregistrering samt ændring af afregningsform der foretages af Danastar til dagspris. Credit lock aftaler med eller uden internet faktureres kontant forud,én gang årligt og fornyes automatisk med 1 år ad gangen, såfremt den ikke opsiges af en af parterne, senest 90 dage før udløb af aftaleperiode.

Denne købsaftale er bindende. Annulleres ordren eller ændres afregningsform efter ordren er sat i gang, debiteres Danastars omkostninger til gældende dagspris.

Leveringstid må påregnes afhængig af  Post Nord´s ekspeditionstid. Såfremt andet ikke er aftalt, fremsendes maskinen eller øvrige produkter til selvinstallering. Brugt maskine af andet fabrikat end Frama, afmeldes af kunden selv, hvis intet andet er aftalt. Omkostninger hermed påhviler kunden selv.

 

Betingelser for køb af RMail

1. Afgifter 

Ved aftaleindgåelsen opkræver DANASTAR forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte uopsigelighedsperiode, medmindre andet er aftalt. Abonnementsafgiften opkræves herefter kvartalsvis eller årligt forud afhængigt af valgte abonnement. 

Abonnementsafgiften afhænger af antallet af brugere og antallet af adressater. En adressat udgør en enkelt e-mailadresse hvad enten man anvender ”Til”, ”Cc” eller ”Bcc”.
Eksempel: 

En (1) bruger ønsker at sende en e-mail til fem (5) modtagere. Brugeren indsætter to (2) e-mailadresser i feltet ”Til”, to (2) e-mailadresser i feltet ”Cc” og en (1) e-mailadresse i feltet ”Bcc”. Vedkommende har således afsendt den pågældende e-mail til i alt fem (5) adressater. 

Forbrugsafgifter opkræves bagud kvartalsvis. DANASTAR kan foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er DANASTAR berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. DANASTAR er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. DANASTAR kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. Der findes størrelsesbegrænsning pr sendt e-mail. Overstiger en e-mail størrelsen, tæller den for flere enheder. 

  1. E-mail Sendt: 1 modtager per e-mail pr 5 MB
  2. Email Reply: 1 modtager per e-mail (E-Sign Reply, Register Reply and Secure Reply) pr 5 MB.
  3. Kryptering: 25MB
  4. E-Sign: 10MB (5MB for .csv and .xls filer)
  5. LargeMail: 1GB

Danastar forbeholder sig retten til at ændre grænserne for størrelsen for e- mails og forpligter sig til at bekendt gøre det på vores hjemmesider. 

2. Erstatningsansvar 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af DANASTAR’s tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for virksomhedens konfiguration af computere, IT-infrastruktur, internet og opsætning i øvrigt. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for den af videredistribuerede tredjeparts software. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for, at tredjeparts software opfylder kundens krav eller vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for fejl eller udeladelser i tredjeparts software eller dokumentationen og i intet tilfælde hæfter DANASTAR overfor kunden eller nogen tredjepart for eventuelle tilfældige, direkte og indirekte følgeskader af enhver art, eller nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af data og fortjeneste, også selvom DANASTAR måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Brugen af software, der downloades via www.sikkermail.net sker på eget ansvar og risiko og med den forståelse, at kunden vil være eneansvarlig for eventuelle skader på kundens computersystem eller tab af data. 

Kunden er forpligtet til at overholde licensbetingelserne for software, som er udviklet af tredjepart og som distribueres af DANASTAR. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for fejl og mangler ved software leveret af tredjepart og indsigelser herom kan ikke gøres gældende over for DANASTAR. 

DANASTAR er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tredjeparts software. 

3. Force majeure 

DANASTAR er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for DANASTAR’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt DANASTAR’s egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. 

4. Opsigelse og bindingsperiode 

Aftalen er uopsigelig fra kundens side i 12 måneder fra leveringstidspunktet, medmindre andet er aftalt. Kunden kan herefter opsige aftalen med et varsel på mindst 3 måneder før udløb (opsigelsesperioden). Kunden kan endvidere – mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt forbrugsafgift i bindingsperioden og opsigelsesperioden – opsige aftalen med omgående virkning. DANASTAR kan opsige aftalen uden varsel. 

5. Ændring af vilkår og priser 

DANASTAR kan ændre disse vilkår, abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer med et varsel på mindst 1 måned. Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af DANASTAR’s forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening. Ændringerne varsles ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning. Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. e-mail til kunden. Ændringer af rent begunstigende karakter kan dog gennemføres uden varsel. 

6. Indeksregulering 

DANASTAR kan uden varsel én gang årligt den 1. januar regulere priserne for ydelser i henhold til abonnementsaftalen med årsstigningen i forbrugerprisindekset (Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks) 2 år før, dog mindst med 2 procent og oprundet til nærmeste hele krone eller nærmeste hele øre. DANASTAR kan derudover til hver en tid ændre priserne som ovenfor anført. Årsstigningen i forbrugerprisindekset er den gennemsnitlige procentvise årlige ændring i forbrugerprisindekset, som offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside i januar måned for kalenderåret før, angivet med én decimal. Reguleringen af DANASTAR’s priser den 1. januar sker efter følgende formel: Gældende pris ekskl. moms plus gældende pris ekskl. moms ganget med seneste offentliggjorte procentvise årsstigning i forbrugerprisindekset (det vil sige årsstigningen 2 år før), dog mindst 2 procent, og oprundet til nærmeste hele krone eller nærmeste hele øre. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2016 med årsstigningen i forbrugerprisindekset for 2014. Hvis forbrugerprisindekset ophører med at beregnes, kan DANASTAR regulere priserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende officielt indeks, som måler samme prisudvikling. 

Kunden accepterer, at nærværende aftale forpligter kunden ved anvendelse af elektronisk underskrift. Bilag til handelsbetingelser 

 

Databehandleraftale

1. Indledning 

Nærværende er en databehandleraftale mellem databehandleren (Danastar ApS/leverandøren) samt Dataansvarlige ”Kunden” som er gældende for databehandlerens behandlinger af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige jf. lov om personoplysninger. 

2. Databehandleren 

I forbindelse med administration og support til ”Kunden” er Danastar ”Databehandler”, og behandler i den forbindelse de modtagne oplysninger på vegne af ”Kunden” som er den Dataansvarlige. 

3. Personoplysninger og formål 

Danastar har på vegne af den Dataansvarlige adgang til forsendelsesdata, nødvendig for at kunne supportere kunden. Databehandleren har adgang til et servicemodul, hvor forsendelsesdata er synlig. Indholdet af e-mails er ikke synligt og kan ikke tilgås. Adgang til servicemodulet kan kun ske af de af Danastar udpegede medarbejdere, som har en tavshedserklæring i tillæg til deres ansættelseskontrakt og som udelukkende tilgår forsendelsesdata ud fra et supporthensyn. Alle adgange til servicemodulet bliver sessionsloggede. Vi henviser endvidere til den almene ”End User Licence Agreement”, som alle automatisk får til gennemsyn og godkendelse inden installation af RMail. 

4. Databehandlerens forpligtelser 

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren er forpligtet til straks at give den Dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. Danastar skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse at Databehandleren har truffet de fornødne og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

5. Dataansvarliges forpligtelser 

Den dataansvarlige forpligter sig til ikke at skrive personfølsomme oplysninger i emnefeltet. 

2018 – Danastar ApS, Svanemøllevej 70, 2900 Hellerup
×

Cart